Топ новини:

Философско-историческият факултет на ПУ записва магистри в акредитирано с най-висока оценка направление

12 Октомври 2016 коментара Дария Стоилова;
Философско-историческият факултет на ПУ записва магистри в акредитирано с най-висока оценка направление

Магистърските програми по културен мениджмънт, културен туризъм и социалната медиация са съобразени с изискванията на професионалния сектор

Три актуални и иновативни магистърски програми, съобразени с изискванията на професионалните сектори в областта на културния мениджмънт, културния туризъм и социалната медиация организира Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. И трите специалности са в рамките на акредитираното с най-висока оценка направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Магистърската програма по културен мениджмънт е разработена за студенти, които искат да прилагат получените знания в културния и творческия сектор. Учебният процес подготвя за управление на културни институции и организации, за методология, концепция и разработване на проекти, управление и оценяване на проекти в областта на културата, организиране, създаване и промотиране на културни събития и продукти. Важна особеност е придобиването на опит в прилагането на нов подход за работа в културния сектор, насочен към участието на гражданите в културния процес (participative approach).

Спецификата на програмата се определя от тясното сътрудничество между университетското преподаване и обучението с партньори от реалния културен и творчески сектор и придобиване на практически умения в европейски контекст. Канят се изявени преподаватели и професионалисти със значим международен опит от културния сектор на Европа. В учебния план са предвидени майсторски класове, в които ще преподават чуждестранни университетски преподаватели и утвърдени експерти в областта на културния мениджмънт от Европа и света. Част от лекциите ще бъдат преподавани на английски език, затова се изисква от кандидатстващите за магистърската програма да владеят английски език.

По програмата „Еразъм+“ и със съдействието на чуждестранни културни институции в България се осигуряват стажове в чужбина, затова владеенето на чужди езици (френски, немски и испански) е предимство. При нужда Пловдивският университет предлага допълнително изучаване на езици чрез своя Департамент за чуждоезиково обучение.

Магистърската програма „Културен туризъм и културно проектиране“ е разработена за студенти, които искат да се подготвят за професии в сферата на туризма и културата. Програмата е акредитирана и има за задача да даде по-широки теоретични и практически познания за културата като ресурс, за характера на културното наследство на България и Югоизточна Европа и неговото използване в областта на туризма и културните политики. Тя дава знания и обучава в умения за разработване на проекти в областта на културата и туризма.

Практическата насоченост на програмата позволява по време на обучението да се усвоят умения за самостоятелно разработване на проекти в областта на туризма, а също и в социалната и културната сфера. Заедно с това се предлага и обучение по чужд език по отношение на специализираната лексика, което да обогати уменията за бизнес комуникация.

Разработени са три различни учебни плана съобразно с базисната подготовка на студентите: два двусеместриални и един четирисеместриален. Характерна особеност на учебния план е включеният практически стаж, насочен към придобиване на практически умения и прилагане на теоретичните знания в реална работна среда в сферата на културата/туризма. Той се провежда по избор в туристическа агенция, общинска културна институция, туристически информационен център, частна галерия, като студентите следват своите планове за бъдеща професионална реализация.

Магистърската програма „Социална медиация и комуникация“ е насочена към подготовката на медиатори с умения и компетенции за посредничество в комуникацията между хората в съвременния свят. Усилващите се миграционни вълни, бежанците, свободното движение на хора, сгъстените срещи между различни култури, разделянето и неразбирането на членовете на традиционни досега и на нововъзникващи общности, новите граници, новите институции, които повлияват върху всекидневния ни живот, са предизвикателства, които изискват помощ и посредничество при конфликти и кризи в общности и групи, между индивиди и институции.

Специалността отговаря и на изискванията на Министерството на правосъдието за подготовка на медиатори, а Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е вписан в регистъра на институциите, които имат право да обучават такива специалисти. Завършилите магистърскатапрограма получават образователно-квалификационната степен „магистър“ и професионална квалификация „социален медиатор“.

Те могат да се впишат в Единния регистър на медиаторите и да прилагат процедурата по социална медиация в държавни и общински администрации, в неправителствени организации, в бизнес среда, както и при междуличностна и междугрупова комуникация. Завършилите „Социална медиация и комуникация“  могат да работят като социални медиатори на свободна практика и/или в държавни, общински и международни администрации и в неправителствени организации.

тагове: ПУ, магистатура, университет, студенти, програми